Wspomnienie o Prof. Józefie Skrzypczaku - pierwszym Rektorze Uczelni (2000-2005)

Written by Prof. Barbara Raszeja-Kotelba, Dr Mirosława Cylkowska-Nowak
Rate this item
(0 votes)

Jego Magnificencja Rektor WSZUiE w Poznaniu Prof. zw. dr hab. Józef Skrzypczak (2000-2005)

2

Dziesięcioletnia historia Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu (dawna nazwa Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody) wiąże się nierozerwalnie z działalnością jej pierwszego Rektora prof. zw. dr. hab. Józefa Skrzypaczka.


Profesor Józef Skrzypczak podjął się trudnej roli zorganizowania jednej z pierwszych w Polsce niepublicznej wyższej Uczelni kształcącej studentów na kierunku kosmetologia.


Jako znakomity pedagog i organizator z zapałem i talentem, energią i konsekwencją przystąpił do prac przygotowawczych i organizacyjnych. Działania JM Rektora były tym bardziej kompetentne i skuteczne między innymi dlatego, że miał doświadczenie wieloletniego akademickiego nauczyciela kierującego Zakładem Oświaty Dorosłych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, jednej z najbardziej znaczących i najstarszych Uczelni w Polsce.

Na dziesięcioletnią historię poznańskiej WSZUiE, której Założycielem i zarazem Kanclerzem jest Pani Aniela Goc, niewątpliwie wpłynęła także osobowość prof. Józefa Skrzypaczka. Zasługą Profesora było zgromadzenie wokół siebie i stworzenie kadry wybitnych wykładowców i naukowców oraz czynny udział w kształceniu pierwszego pokolenia licencjatów w zakresie kosmetologii.

Niestety to pełne i twórcze życie Pana Profesora przerwała ciężka, nieuleczalna choroba i w roku 2005 zrezygnował z pełnienia funkcji rektora, pozostając jeszcze do końca swego życia wśród nas jako wspaniały pedagog i autor wielu cennych naukowych publikacji i podręczników.

W dniu 5 września 2008 roku z ogromnym żalem pożegnaliśmy Pana Profesora na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Józef Skrzypczak był dla nas wzorem moralnym, o którym pamięć powinna przetrwać nie tylko wśród współpracowników, ale wśród całej społeczności kosmetologicznej.

***

Urodził się 1 marca 1938 roku w Poznaniu. W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracował początkowo w przemyśle chemicznym, a następnie w latach 1964-1973 w Instytucie Chemii UAM, w Zakładzie Magnetochemii na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia doktora chemii (1970 – Ferromagnetyczne produkty reakcji wybuchowych azotanu miedzi i żelazocyjanku amonu) w 1972 roku uzyskał zatrudnienie jako adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii. Był to moment kluczowy dla rozwoju późniejszych zainteresowań badawczych i dydaktycznych w dziedzinie pedagogiki.

W 1973 roku podjął zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Nowych Technik Kształcenia UAM, gdzie po przygotowaniu pracy habilitacyjnej pt. Założenia modelowe audiowizualnego podręcznika chemii i uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki objął stanowisko docenta. W latach 1983-1989 kontynuował zatrudnienie jako docent i kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych w Instytucie Pedagogiki UAM. Po opublikowaniu monografii pt. Film dydaktyczny w szkole wyższej – zarys teorii, metodyka stosowania i technika realizacji, postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Premiera RP z dnia 21 listopada 1989 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym nauk humanistycznych.

Kolejna publikacja pt. Konstruowanie i ocena podręczników (podstawowe problemy metodologiczne) przyniosła kolejny awans – Józef Skrzypczak został profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk humanistycznych.

Profesor Józef Skrzypczak podjął też zatrudnienie w Zakładzie Edukacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 1 października 2002 roku. Intensywnie zaangażował się w działalność Zakładu, prowadził wykłady, seminaria, promował prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, jak również współuczestniczył w realizacji międzyuczelnianego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego – projektu badawczego.

Działalność zawodowa i społeczna Pana Profesora Józefa Skrzypczaka była bardzo intensywna. Pełnił on szereg funkcji uczelnianych i pozauczelnianych, m.in.: • Wicedyrektora Instytutu Nowych Technik Kształcenia UAM (1977-82) • Wicedyrektora Instytutu Pedagogiki UAM (1983-89) • Kierownika Zaocznego Studium Pedagogiki UAM (1978-81) • Kierownika Podyplomowego Studium Komunikacji Interpersonalnej (1993-94) • Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Prawnej UAM (1999-2008) • Kierownika Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania przy Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (1999-2008) • Wielokrotnie przewodniczył komisjom rekrutacyjnym na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM • Konsultanta Międzyresortowego Kolegium Porozumiewawczego przy Ministrze Edukacji RP (1989) • Rzeczoznawcy MEN w zakresie kwalifikowania do użytku szkolnego środków dydaktycznych do nauczania chemii, do edukacji medialnej i czytelniczej oraz do edukacji ekologicznej (1996-2008) • Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu (2000-2005) • Członka Rady ds. Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych przy Arcybiskupstwie Poznańskim (1998) • Członka Komisji ds. Nauki i Kultury 69. Synodu Diecezjalnego Archidiecezji Poznańskiej (2003-2008)

Imponujący jest dorobek naukowy Profesora Józefa Skrzypczaka – publikacja 8 prac zwartych (autor, współautor), ponad 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz prac popularnonaukowych. Nie można też nie wspomnieć o zrealizowanych projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Profesor Józef Skrzypczak był promotorem pięciu obronionych przewodów doktorskich, napisał dziewiętnaście recenzji prac doktorskich, pięć recenzji prac habilitacyjnych, cztery recenzje w przewodach profesorskich, jedną superrecenzję w przewodzie profesorskim zamówioną przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną. Ponadto, wypromował ponad 500 magistrantów oraz zrecenzował ponad 1000 prac magisterskich.

W latach 1974-80 Profesor Józef Skrzypczak był autorem i prezenterem kilkunastu wykładów telewizyjnych w ramach Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego oraz autorem projektu Wolnego Uniwersytetu Polskiego – pełnoprawnej uczelni wyższej o charakterze zdalnym wzorowanej na brytyjskim Uniwersytecie Otwartym. Projekt ten był wielokrotnie odrzucany przez ówczesne władze polskie.

Działalność Profesora Józefa Skrzypczaka była wielokrotnie doceniana i nagradzana nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, rektorów uczelni, w których pracował.

Tak bogata i pełna wytężonej pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej biografia została przerwana przez odejście Profesora Józefa Skrzypczaka 29 sierpnia 2008 roku.

Jakim człowiekiem był Profesor Józef Skrzypczak? Dla współpracowników był przede wszystkim starszym kolegą, autorytetem w dziedzinie andragogiki, ostoją spokoju, wzorcem opanowania. Był człowiekiem wrażliwym na ludzkie problemy. I tę wrażliwość i humanizm przejawiał mimo ciężkiej choroby, która trapiła go w ciągu ostatnich dwóch lat życia. Należał do ludzi, którzy nie bali się walczyć o niepopularne dziś prawdy i idee. Józek (bo tak kazał siebie nazywać) był człowiekiem wielkiego, osobistego uroku, odnoszącym się do ludzi z niezwykłą życzliwością, ciepłem i szacunkiem. Był duszą towarzystwa. Przy każdym z nim spotkaniu mogliśmy zawsze być pewni, że zostaniemy wzbogaceni o kilka kolejnych świetnie opowiedzianych i zawsze nowych anegdot pasujących do bieżących wydarzeń. Wiele z nich pośrednio i bezpośrednio było wymierzone w zacietrzewionych polityków wszystkich opcji, niezależnie od tego, która była u władzy.

Niejednokrotnie wcielał się w rolę mentora, krytyka czy recenzenta, czytając uważnie prace młodszych koleżanek i kolegów. Był obiektywny, lecz nie ranił, nie poniżał, nie wykazywał swojej wyższości.

Profesor Józef Skrzypczak wykazywał też rodzaj nieśmiałości, wycofania w relacjach z ludźmi mało sobie znanymi. Nie absorbował nikogo swoimi sprawami. Nie zabiegał o sławę, władzę, stanowiska. Towarzyszył innym ludziom. 23 lipca 2008 roku Profesor Józef Skrzypczak zakończył pisanie kolejnej – niestety ostatniej pracy naukowej pt. Funkcja opiekuńcza szkoły w teorii i praktyce. Została ona opublikowana w pracy zbiorowej dedykowanej Panu Profesorowi i zatytułowanej Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne (red. J. Skrzypczak, D. Żołądź-Strzelczyk, M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2009).

Odszedł od nas przyjazny, ciepły i niezwykle otwarty człowiek, lecz jego spuścizna intelektualna i pamięć o nim będzie wciąż żywa.