Nowa nazwa Uczelni i 9 lat historii...

Written by Magdalena Komosa-Kaźmierczak
Rate this item
(0 votes)

Zmiana nazwy Uczelni stała się przyczynkiem do chwili refleksji nad tym, co za nami, i kim staliśmy się jako pierwsza uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunku kosmetologii...

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (d. Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu) jest uczelnią niepubliczną założoną w 2000 roku. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-194/EKO/2000 z dnia 3.04.2000 została wpisana do Rejestru Szkół Wyższych pod nr 38. Szkoła oferuje studia licencjackie na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, filologia angielska.

Założycielem Uczelni jest Aniela Goc – kosmetolog, prekursor w kształceniu techników usług kosmetycznych na terenie Poznania, autor wielu publikacji z zakresu kosmetologii w czasopismach branżowych, właściciel Policealnego Studium Kosmetycznego, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Pierwszym Rektorem Uczelni w latach 2000-2005 był prof. dr hab. Józef Skrzypczak – kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych (UAM Poznań), autor licznych publikacji, monografii, a także filmów z zakresu pedagogiki. Od października 2005 r. funkcję Rektora pełni prof. dr hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba – znany i ceniony dermatolog, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii oraz kosmetologii.

Kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią wykładowcy Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz profesjonaliści z zakresu kosmetologii, absolwenci Uczelni.

Zainteresowanie studiami z zakresu kosmetologii zainicjowało powołanie na terenie Wybrzeża wydziałów zamiejscowych Szkoły: w 2005 r. w Gdyni, a w 2006 r. w Szczecinie. W trosce o wysoką jakość kształcenia wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez pracowników naukowych z najlepszych uczelni Trójmiasta i Uczelni Szczecińskich.

Od 2006 roku Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: - Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie; - Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego; - Podologia; - Odnowa biologiczna w kosmetologii; - Dietetyka.

Uczelnia realizuje działalność naukowo-dydaktyczną poprzez: - prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych; - organizowanie przez Szkołę systematycznie od 2001 roku sympozjów, konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu kosmetologii i ochrony zdrowia; - udział nauczycieli akademickich Szkoły w wygłaszaniu referatów i komunikatów naukowych na konferencjach naukowych organizowanych zarówno przez Uczelnię, jak i inne szkoły wyższe oraz towarzystwa naukowe i stowarzyszenia profesjonalne z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii; - wydawanie przez Szkołę podręczników i monografii – ważnych pozycji z zakresu rozwijającej się nowej dyscypliny, jaką jest kosmetologia, oraz publikowanie prac naukowych w monografiach wydawanych przez inne uczelnie.

Powiązanie działalności naukowej z realizacją procesu dydaktycznego realizuje się poprzez: - wydawanie przez Szkołę własnych podręczników i skryptów, co znacznie podnosi sprawność procesu dydaktycznego, szczególnie wśród studentów niestacjonarnych - publikowanie prac i referatów wygłaszanych przez uczestników na sympozjach i konferencjach – materiały te są cenne dla studentów zarówno w czasie realizacji zadań dydaktycznych, jak i pisania prac licencjackich; - powierzanie przez profesjonalne wydawnictwa nauczycielom akademickim zatrudnionym w Szkole recenzji wydawniczych; - działalność studenckich kół naukowych pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich.

WSZUiE w Poznaniu współpracuje z uczelniami, instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Uczelnia aktywnie współdziała w dziedzinie dydaktyki z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz szkołami i placówkami oświatowymi województwa wielkopolskiego, jest członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Forum Rektorów Uczelni Niepaństwowych Wielkopolski.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest: - uczelnią nowoczesną – kształci studentów tak, by proces ten nie tylko odpowiadał wysokim standardom akademickim, lecz by przekazywana wiedza teoretyczna pogłębiana była solidną praktyką umożliwiającą przyszłym absolwentom funkcjonowanie w rzeczywistości gospodarczej; jednocześnie wychowuje studentów na ludzi prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej; - uczelnią przyjazną – dąży do tego, by stosunki między społecznością studencką a wykładowcami i administracją Uczelni opierały się na wzajemnym szacunku, tolerancji oraz poszanowaniu godności człowieka, i dba o to, by taki wizerunek uczelni, jej wykładowców i studentów funkcjonował w świadomości otoczenia; - uczelnią kształcącą wysoko wyspecjalizowaną kadrę kosmetologów, dietetyków, filologów i pedagogów.