Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. med. Jerzym Bowszycu

Written by Barbara Raszeja-Kotelba
Rate this item
(0 votes)

prof
10 marca 2014 roku zmarł prof. zw. dr. hab. med. Jerzy Bowszyc – wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii w Poznaniu, a także ceniony i lubiany wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Był wzorem wielkiego naukowca, wspaniałym lekarzem klinicystą, ale przede wszystkim – prawym człowiekiem. Pomagał każdemu, kto tego potrzebował jako lekarz oddany swoim pacjentom, jako szef wobec pracowników, jako nauczyciel i wykładowca życzliwy studentom.

Profesor Jerzy Bowszyc urodził się 25 marca 1932 roku w Wilnie w rodzinie nauczycielskiej, pielęgnującej tradycje niepodległościowe. Po zakończeniu drugiej wojny światowej rodzina Profesora została repatriowana do Polski. Uczęszczał do gimnazjum i liceum w Wąbrzeźnie na Pomorzu. Studiował medycynę w Gdańsku w Akademii Medycznej i w 1955 roku otrzymał dyplom lekarza. W 1957 roku został specjalistą pierwszego stopnia, a w 1961 specjalistą drugiego stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii. W czerwcu 1962 roku obronił pracę doktorską pt. Ocena wyników leczenia kiły wczesnej penicyliną benzatynową. W roku 1976 habilitował się na podstawie rozprawy Immunologiczna odpowiedź humoralna i komórkowa u chorych na kiłę: rola odpowiedzi immunologicznej w patogenezie kiły. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego,a w 1989 roku profesora zwyczajnego.

Klinika Chorób Skóry i Wenerycznych w Gdańsku prowadzona przez wybitnego uczonego profesora Franciszka Miedziańskiego była Jego pierwszym miejscem pracy – w niej rozwijał się zawodowo i naukowo. W roku 1977 Profesor Jerzy Bowszyc dzięki swoim osiągnięciom naukowym i organizacyjnym wygrał konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii w Poznaniu, którą prowadził przez 25 lat aż do emerytury.

Pan Profesor Jerzy Bowszyc kierując Kliniką Dermatologii w Poznaniu postawił sobie za cel rozbudowę istniejącej klinicznej bazy laboratoryjno-diagnostycznej i rozwijanie badań naukowych dotyczących następujących dziedzin: immunodiagnostyki i badań nad etiopatogenezą chorób skóry i wenerycznych, nowoczesnych metod leczenia chorób skóry, wenerologii klinicznej, społecznej i doświadczalnej, onkologii dermatologicznej, chorób zawodowych skóry, chorób tkanki łącznej, alergologii, chorób pęcherzowych, mikologii i kosmetologii. W tej ostatniej dziedzinie był pionierem naukowych opracowań i położył ogromne zasługi na polu nowoczesnego rozwoju dermatologii kosmetycznej i estetycznej.

Dzięki staraniom Pana Profesora w roku 1987 powstała w Katedrze Dermatologii w Poznaniu Pracownia Oceny Kosmetyków, którą miałam zaszczyt kierować. W pracowni prowadzono badania naukowe dla potrzeb przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej oraz producentów leku, oceniano wpływ tych produktów pod kątem działania na skórę zwierząt i ludzi, opracowywano liczne ważne eksperymenty naukowe. Wyniki badań prowadzonych w Pracowni zaowocowały napisaniem i obroną kosmetologicznej rozprawy habilitacyjnej, a także opublikowaniem rocznie kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Dorobek naukowych Profesora Jerzego Bowszyca jest imponujący i bardzo cenny: kilkaset publikacji oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych w czasopismach polskich i zagranicznych, 15 podręczników i rozdziałów w podręcznikach, nagrodzona przez Ministra Zdrowia monografia pt. Rentgenoterapia dermatologiczna (PZWL 1982) oraz wiele wystąpień na zjazdach naukowych i sympozjach w kraju i za granicą.

Profesor Jerzy Bowszyc był promotorem i opiekunem naukowym wielu doktorów i habilitacji z zakresu dermatologii i wenerologii, pełnił liczne funkcje przewodniczącego rozmaitych towarzystw naukowych, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1984-1989), wieloletnim specjalistą krajowym ds. dermatologii i wenerologii w Polsce, założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym periodyku „Postępy Dermatologii” wydawanego od 1984 roku następnie wydawanego jako „Postępy Dermatologii i Alergologii” posiadającego Impact Factor.

Pan Profesor Jerzy Bowszyc został uhonorowany licznymi nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, członkostwem honorowym zagranicznych towarzystw naukowych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2002 roku profesor Jerzy Bowszyc rozpoczął dodatkową pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu (d. Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji, Zdrowia, Urody). W naszej Uczelni prowadził wykłady i ćwiczenia z dermatologii, był promotorem licznych prac licencjackich, z których wiele zostało wyróżnionych. Do ostatnich chwil swego życia mimo przewlekłych chorób był czynnym dydaktykiem na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia i promotorem prac magisterskich naszych studentów.

Dnia 13 marca 2014 roku na poznańskiej nekropolii Miłostowo Pana Profesora Jerzego Bowszyca żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, uczniowie, pacjenci oraz Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Odszedł człowiek szlachetny, mądry, utalentowany, wspaniały organizator, dydaktyk, naukowiec, który pozostawił znaczący dorobek naukowy z zakresu dermatologii i wenerologii oraz kosmetologii. Pozostawił wspaniałe wspomnienia, które będą w nas trwały.

                                                                                                                  Rektor

                                               Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

                                                  prof. zw. dr. hab. n. med. Barbara Raszeja-Kotelba